Lessons for Sunday, 28 Av, 5771


Positive Commandment 23 (Digest)

The Service of the Levites

 

“And the Levite shall do the service of the Tent of Meeting”—Numbers 18:23.

The Levites – and only the Levites – are commanded to discharge the Levite duties in the Holy Temple. These duties include serving as gatemen and accompanying with song the offering of the sacrifices.

המצווה הכ”ג

הציווי שנצטוו הלויים בלבד, לעבוד במקדש בעבודות ידועות, כגון: נעילת שערים, ואמירת השיר בעת הקורבן.
והוא אמרו: “ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד” (שם שם, כג).
ולשון ספרי:

“שומע אני אם רצה יעבוד; ואם לא רצה – לא יעבוד,
תלמוד לומר: ועבד הלוי הוא – על כרחו”,

כלומר: שזה חובה עליו ומצווה מוטלת עליו בהכרח.

וכבר נתבאר מה היא עבודת הלויים הזאת בכמה מקומות בתמיד ומידות. ונתבאר גם כן בפרק ב’ מערכים, שאין אומרים שיר אלא הלויים. וכבר נכפל הציווי במצווה זו בלשון אחר: ושרת בשם ה’ אלוהיו ככל אחיו הלויים (דברים יח, ז), ואמרו בפרק ב’ מערכים:

“איזהו שרות בשם ה’? ,
הוי אומר: זו שירה”.


Negative Commandment 72 (Digest)

Priests and Levites Exchanging Duties

“Each man individually to his task and his load”—Numbers 4:19.

The kohanim (priests) and Levites each have their unique tasks in the Holy Temple. As such, Levites are forbidden to discharge any of the duties that are the domain of the kohanim, and vice versa.

Indeed, it is also forbidden for a priest or Levite to get involved in a task that was assigned to a fellow priest or Levite. The Talmud relates that Rabbi Joshua ben Chananiah once wished to aid his fellow Levite Rabbi Yochanan ben Gurgoda. “Desist from this,” Rabbi Yochanan told him, “for you are already liable to pay with your life. For I am of the gatemen and you are of the singers…”

המצווה הע”ב

האזהרה שהוזהרו הלויים מלהתעסק בשום עבודה מן העבודות המיוחדות לכהנים, והכהנים – מלהתעסק בשום עבודה מן העבודות המיוחדות ללויים, לפי ששתי המשפחות האלה, כלומר: הכהנים והלויים, לכל משפחה מהן עבודה מיוחדת במקדש.

לפיכך באה האזהרה מאתו יתעלה לשתיהן יחד, שלא תעבוד אחת בעבודת האחרת – אלא כל קבוצה במה שפקד לה, כמו שאמר: “איש איש על עבדתו ואל משאו” (במדבר ד, יט).

ולשון הלאו שבא בהן הוא אמרו יתעלה על הלויים: “אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו” (שם יח, ג).
אחר כך חזר לדבר אל הכהנים ואמר: “ולא ימתו גם הם גם אתם” (שם),

כלומר: שגם אתם כולל אתכם הלאו הזה. שכמו שהזהרתים מלהתעסק בעבודתכם, והיא: כלי הקדש והמזבח, כך אתם מוזהרים מלהתעסק בעבודתם.
ולשון ספרי:

“אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו” – אזהרה;
“ולא ימתו” – עונש.
אין לי אלא לויים שענושין ומוזהרין על עבודת הכהנים;
כהנים על עבודת הלויים מנין? –
תלמוד לומר: גם הם. מעבודה לחברתה מנין? –
תלמוד לומר: גם אתם.
וכבר בקש ר’ יהושע בן חנניה לסייע את ר’ יוחנן בן גדגדה אמר לו:
חזור לאחוריך! שכבר אתה מתחייב בנפשך, שאני מן השוערים ואתה מן המשוררים.

הנה נתבאר לך שכל לוי המתעסק בעבודה שאינה עבודתו המיוחדת לו – חייב מיתה בידי שמים.
וכן הכהנים לא יגשו לעבודת הלויים, אלא אם עברו אינם במיתה כי אם במלקות.

ובמכלתא:

“אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו”
יכול אם נגעו יהיו חייבין?
תלמוד לומר: “אך” – משום עבודה הן חייבין.
אין לי אלא הלויים על ידי הכהנים, הכהנים על ידי הלויים מנין?
תלמוד לומר: “גם הם גם אתם”,

ושם נאמר:

“הלויים על של כהנים במיתה, ואין הכהנים על של לויים אלא בלא תעשה”.


Positive Commandment 32 (Digest)

Honoring the Priests

“You shall sanctify him, for he offers up the food offering of your G‑d; he shall be holy to you”—Leviticus 21:8.

We are commanded to honor and exalt the seed of Aaron, thekohanim (priests), and to acknowledge their holiness.

This mitzvah applies whether or not the specific priest desires such honor. This mitzvah applies also to maimed kohanim, though they are not eligible to serve in the Holy Temple.

We fulfill this mitzvah by honoring the priest with the first aliyah to the Torah and leading the Grace after Meals, and by allowing him to take the first choice portion of food.

Honoring the kohanim is, in effect, honoring G‑d, who chose them to serve Him [in the Holy Temple] and offer the sacrifices.

המצווה הל”ב

הציווי שנצטווינו לגדל זרע אהרון ולכבדם ולרוממם, ולייחס להם מעלת קדושה וכבוד: ואפילו יסרבו לכך – לא נשמע להם. כל זה לשם כבוד לה’ יתעלה, כיון שלקחם לעבודתו והקרבת קורבנותיו.
והוא אמרו: “וקדשתו כי את-לחם אלוהיך הוא מקריב קדוש יהיה-לך” (ויקרא כא,ח). ובא הפירוש: “וקדשתו” – “לכל דבר שבקדושה: לפתוח ראשון (בתורה), ולברך ראשון, לטול מנה יפה ראשון”.
וגם לשון ספרא:

“וקדשתו” – “על כרחו”;

כלומר, שמצווה זו נצטווינו בה אנחנו ואינה תלויה ברצון הכהן.

וכך אמרו:

“קדושים יהיו לאלהיהם” (שם שם, ו) – “על כרחם”;
“והיו קדש” – לרבות בעלי מומין”;

שלא נאמר, כיון שזה אינו ראוי להקריב לחם אלוהיו,
מדוע נעדיפנו ונחלק לו כבוד וגדולה?
לפיכך אמר:
“והיו קדש” – הזרע המכובד כולו – תמים ובעל מום.
וכבר נתבארנו התנאים הראויים להם, ואז צריך לנהוג עמהם מנהג זה, במקומות מפוזרים בגמרא מכות וחולין ובכורות ושבת וזולתן.

Positive Commandment 36 (Digest)

The Priestly Shifts

“And if a Levite comes . . . he may come whenever his soul desires . . . and he may serve in the name of G‑d, his G‑d, just like all his Levite brothers, who stand there before G‑d. They shall eat equal portions…”—Deuteronomy 18:6-8.

We are commanded to divide the kohanim (priests) into shifts, so that each week another shift should serve in the Holy Temple. Only during the festivals shall all the kohanim serve together.

The prophet Samuel and King David divided the kohanim into 24 shifts.

המצווה הל”ו

הציווי שנצטווינו שיהיו הכהנים עובדים במשמרות, היינו: בכל שבוע תעבוד משמרת, ולא תהיה יד הכל מעורבת, אלא ברגלים בלבד, ש[אז] כל המשמרות עובדות בשווה וכל מי שבא מקריב.
וכבר נתבאר בדברי הימים, שדוד ושמואל חלקום ועשאום כ”ד משמרות. ונתבאר בסוכה, שברגלים יד כולן שווה. והכתוב שנאמר במצווה זו הוא אמרו: “וכי יבוא הלוי וגו’ ובא בכל אות נפשו וגו’ ושרת בשם ה’ אלוהיו ככל אחיו הלוים העומדים שם לפני ה’ חלק כחלק יאכלו” (דברים יח, ו-ח).
ולשון ספרי:

“ובא בכל אות נפשו – יכול לעולם?
תלמוד לומר: מאחד שעריך-בשעה שישראל מכונסין בשער אחד בשלושה רגלים.
יכול כל המשמרות שוות בקורבנות הרגל הבאים שלא מחמת הרגל?
תלמוד לומר: לבד ממכריו על האבות מה מכרו האבות זה לזה? אתה בשבתך ואני בשבתי”;

כלומר: הסכמתם על סידור משמרות העבודה: כל שבוע – משמרה. וכך פרשו התרגום:

בר ממטרתא דייתה שבתא, דכן אתקינו אבהתא.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בסוף גמרא סוכה.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: